HAKKIMIZDA

Safkar Safran Turizm'in kurucular olan YILMAZLAR ailesinin taºmaclk sektörüne giriºleri, Türkiye'nin ºehirleraras taºmaclkta geliºmekte olduu 1945'li yllara dayanmaktadr. O zamanlarda ªehirleraras taºmacln öncü yerleºim yerlerinden biri olan Karabük'te, ilk olarak karºlkl Karabük - stanbul seferiyle iºe koyulan aile, farkl firmalarla nesilden nesile aktarlan i kültür ve deneyimle uzun yllar sektöre hizmet vermiºlerdir.

ªehirleraras taºmaclk sektörünün Türkiye'de parlad dönem olan 80'li yllarda Karabük - Safranbolu'nun en büyük yerel firmasyla hizmet veren aile, 2004 ylnda, yeni bir giriºimle, Çeyreye has nadide bir çiçek olan Safran Çiçei'nden ald ismiyle yenilikçi, kurumsal ve modern yüzüyle Safkar Safran Turizm'i kurmuºlardr.

Safkar Safran Turizm, Karabük, Safranbolu'dan stanbul, Ankara, zmit, Adapazar, karºlkl seferleri ve stanbul'dan, Eflani, Azdavay ve Araç karºlkl seferleriyle hizmetinizdedir.

KÜLTÜREL MRASIMIZ SAFRANBOLU
Safranbolu, eºine rastlanmayan Safranbolu evleriyle, kültürüyle ve doasyla Türkiye'nin Karabük ilinde bulunan gezi ve turizm cennetidir. Safranbolu'nun ünlü evleri 18. ve 19. yüzyl Türk toplumunun geliºimini, kültürünü, ekonomisini, teknolojisini ve yaºama biçimini yanstan mimarlk bilgisi ile yaplmºtr. Safranbolu'da bulunan yaklaºk 2.000 geleneksel yapdan 1.008 adeti tescil edilmiº ve yasal koruma altna alnmºtr.

UNESCO'nun 17 Aralk 1994'de Dünya Miras Listesi'ne ald Safranbolu, Türkiye'de bulunan yaklaºk 50.000 korunmas gerekli kültür ve tabiat varlnn 1.125'ini barndrr. Bu nedenle Safranbolu, müze kent durumundadr. Ayrca, Safranbolu'da her yl Austos aynn ikinci haftasnda Uluyayla ªenlikleri, Eylül aynda da Altn Safran Belgesel Film Festivali düzenlenmektedir.

Büyük İstanbul Otogarı Peron: 134 Bayrampaşa/İSTANBUL/TÜRKİYE
444 34 78